Contact Us

 

 

 

मंडळकार्यालयाचेनांव दूरध्वनीक्रमांक -मेल
महाराष्ट्र राज्य कौशल्य,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ, मुंबई

4 था मजला, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड,बाळासाहेब ठाकूरवाडी, मिठागररोड, मुलुंड (पूर्व), मुंबई -400 081.

  264744 35

 

secretary@msbsde.edu.in

 

 

संबंधित प्रादेशिक कार्यालयांचे पत्ते

 

.क्र. प्रादेशिक कार्यालयाचे नांव दूरध्वनी क्रमांक -मेल
1 सहसंचालक,व्यवसाय शिक्षणव प्रशिक्षण,

प्रादेशिक कार्यालय,4 था मजला, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड,बाळासाहेब ठाकूरवाडी, मिठागररोड, मुलुंड (पूर्व),
मुंबई-400081,.                                        

022-26473055/26471354 jtdir.mumbai@dvet.gov.in
2 सहसंचालक,व्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षण,प्रादेशिककार्यालय, घोलेरोड,

पुणे - 411005.                              

020-25535415/16/17 jtdir.pune@dvet.gov.in
3 सहसंचालक,व्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षण,प्रादेशिककार्यालय, जुनाआग्रारोड,

नाशिक422002.

02532579410 jtdir.nashik@dvet.gov.in
4 सहसंचालक,व्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षण,

प्रादेशिककार्यालय,आय.टी.आय.(मुलींची),परिसर,भडकलगेटजवळ,

औरंगाबाद -431001.          

0240-2334962              jtdir.aurangabad@dvet.gov.in
5 सहसंचालक,व्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षण,प्रादेशिककार्यालय,मोर्शीरोड,

अमरावती444602.                   

0721-2660506/

2660320                                   

jtdir.amaravati@dvet.gov.in
6 सहसंचालक,व्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षण,प्रादेशिककार्यालय, सिव्हीललाईन,कोर्टासमोर,

नागपूर440001.

2563403/2560823

 

jtdir.nagpur@dvet.gov.in

 

 

 

जिल्हाव्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षणअधिकारीकार्यालयांचेपत्ते

.क्र. जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारीकार्यालयाचेनांव दूरध्वनी क्रमांक -मेल
1 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी,

मुंबई (शहर),व्दाराशासकीयतांत्रिकविद्यालय,

वीरसावरकरमार्ग, दादर (पश्चिम),मुंबई 400 028.

24372921 dveto.mumbai@msbsde.edu.in
2 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, मुंबई (उपनगर)

व्दाराव्यवसायशिक्षणप्रमाणपत्रपरिक्षामंडळकार्यालय( नवीनइमारत ) खंडोबामंदिरसमोरबाळासाहेबठाकूरवाडी , मिठागररोडमुलूंड (पूर्व), मुंबई 400 081.

  dveto.mumbaisub@msbsde.edu.in
3/4 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, ठाणे/¯पालघर*

व्दाराशासकीयतांत्रिकविद्यालयकेंद्र,कोपरीकॉलनी, ठाणे (पूर्व), जिल्हाठाणे 400060.

022-2532506719 dveto.thane@msbsde.edu.in

 

dveto.palghar@msbsde.edu.in

 

 

5 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, रायगड-अलिबाग

बिवलकरइस्टेट ,उमामहेश्वरमंदिरासमोर, एस.टी.स्टँडजवळ,  जिल्हारायगड-अलिबाग.

02141-225103 dveto.raigad@msbsde.edu.in
6 जिल्हाव्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षणअधिकारी, रत्नागिरी, व्दाराऔदयोगीकप्रशिक्षणसंस्था ,काजरघाटीरोडनाचणे, एम.आय.डी.सी.,  रत्नागिरी 415639.                                02352 -222881 dveto.ratnagiri@msbsde.edu.in
7 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, सिंधुदूर्ग,

मुख्यशासकीयइमारत, 'सी' ब्लॉक, तळमजला, सिंधुदूर्गओरोस-सिंधुदूर्ग.

02362-228565. dveto.sindhudurg@msbsde.edu.in
8 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, नाशिक,

व्दाराशासकीयतांत्रिकविद्यालयकेंद्र,नाशिकचेआवार, जुनाआग्रारोड,त्र्यबंकनाका, नाशिक.

0253-2575193 dveto.nashik@msbsde.edu.in
9/10 जिल्हाव्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षणअधिकारी, धुळे/नंदूरबार

व्दाराशासकीयतांत्रिकविद्यालयकेंद्र ,

धुळे  424 001.                                         

0256-2236458 dveto.dhule@msbsde.edu.in, dveto.nandurbar@msbsde.edu.in

 

11 जिल्हाव्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षणअधिकारी, जळगांव,

व्दाराशासकीयतांत्रिकविद्यालयकेंद्र,

जळगांव 425 001.

0257-2220958 dveto.jalgaon@msbsde.edu.in
12 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, अहमदनगर,

व्दाराशासकीयतांत्रिकविद्यालयकेंद्र ,256

अहमदनगर 414 001.

024-2359947 dveto.ahmadnagar@msbsde.edu.in
13 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, पुणे,

व्दाराशासकीयतांत्रिकविद्यालयकेंद्र,इमारत, घोलेरोड, पुणे 411 005.                                      

020-25535416/17 dveto.pune@msbsde.edu.in
14 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, सातारा,

व्दाराशासकीयतांत्रिकविद्यालयकेंद्र, शाहूस्टेडियमसमोर, सातारा 415 001.                                

02162-238982 dveto.satara@msbsde.edu.in
15 जिल्हाव्यवसायशिक्षणवप्रशिक्षणअधिकारी, सांगली,

व्दारासांगलीहायस्कूल, सांगली, सांगली 416 416.

0233- 2620089 dveto.sangli@msbsde.edu.in
16 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, सोलापूर,व्दाराम.रा.तांत्रिकप्रशाळाकेंद्रतथाऔद्योगिकशाळा, 156-अ,रेल्वे लाईन, डफरीनचौक, सोलापूर 413 001. 0217-2727402 dveto.solapur@msbsde.edu.in
17 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, कोल्हापूर, व्दाराशिवाजीतांत्रिकविद्यालयतथाऔद्योगिकशाळा, पदमाटॉकीजजवळ,

कोल्हापूर 416 002.

0231-2644443 dveto.kolhapur@msbsde.edu.in
18 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, औरंगाबाद,

व्दाराऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्था,(मुलींची) आवार,भडकळगेटजवळ, औरंगाबाद.

0240-2334695 dveto.aurangabad@msbsde.edu.in
19/ 20 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, परभणी/हिंगोली

व्दाराशासकीयतंत्रप्रशाळाकेंद्राचेप्रांगण,

परभणी 431 401.

02452-221228 dveto.parbhani@msbsde.edu.in
21 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, जालना,

व्दाराशासकीयऔद्योगिकप्रशिक्षणकेंद्र,चंदनझिरा, एम.आय.डी.सी. जालना 431203.

220857 dveto.jalna@msbsde.edu.in
22 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, बीड,

व्दाराशासकीयतंत्रप्रशाळाकेंद्र,नगररोड,

बीड 431 122.

02442-224348 dveto.beed@msbsde.edu.in
23 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, लातूर,

व्दाराऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्था, वसतीगृह,

लातूर 413 512.         

02382-245220 dveto.latur@msbsde.edu.in
24 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, नांदेड,व्दाराऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेचेप्रांगण,

नांदेड 431 602.          

02462, 253366 dveto.nanded@msbsde.edu.in
25 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, ,व्दाराशासकीयतंत्रशाळाकेंद्रउस्मानाबाद 413 501.                       02472-225362 dveto.osmanabad@msbsde.edu.in
26 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, अमरावती,व्दाराशासकीयतंत्रमाध्यमिकशाळाबसस्टॅण्डरोड, अमरावती 444 603. 0721-2569777 dveto.amravati@msbsde.edu.in
27/ 28 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, अकोला/वाशिम

व्दाराशासकीयतंत्रमाध्यमिकशाळाकेंद्र,जुनेएस.टी.स्टॅण्डजवळ,  अकोला  444 005.

0724-2437413 dveto.akola@msbsde.edu.in,

 

dveto.washim@msbsde.edu.in

29 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, यवतमाळ,व्दाराशासकीयतंत्रमाध्यमिकशाळाकेंद्र,यवतमाळ 445 001. 27232-242874 dveto.yawatmal@msbsde.edu.in
30 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, बुलढाणा,व्दाराशासकीयतंत्रप्रशाळाकेंद्राचेप्रांगण, बुलढाणा - 443 001. 04262-244173 dveto.buldhana@msbsde.edu.in
31 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, नागपूर,

सॉप्टवेअरटेक्नॉलॉजीपार्कजवळ ,लिंकरोड, नागपूर 440 001.

0712-2565555 dveto.nagpur@msbsde.edu.in
32 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, वर्धा,

व्दाराशासकीयतंत्रमाध्यमिकशाळाकेंद्र,

वर्धा 442 001.

07152243443 dveto.wardha@msbsde.edu.in
33/ 34 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, भंडारा/गोंदिया

व्दाराऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्था,परीसरटाकळी, भंडारा 441 904.       

07184-252846 dveto.bhandara@msbsde.edu.in,

 

dveto.gondia@msbsde.edu.in

35 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, चंद्रपूर,

व्दाराऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्थेच्यावसतीगृहाचीइमारत, औद्योगिकप्रशिक्षणसंस्था, चंद्रपूर 442 401.

0770-254657 dveto.chandrapur@msbsde.edu.in
36 जिल्हाव्यवसायशिक्षण व प्रशिक्षणअधिकारी, गडचिरोली,

व्दाराऔद्योगिकप्रशिक्षणसंस्था, गडचिरोली 442 208.

07132-233437 dveto.gadchiroli@msbsde.edu.in

 

 

Map